Obligacje korporacyjne, co powinniśmy wiedzieć.

Tym artykułem chcemy rozpocząć cykl przybliżający tematykę związaną z obligacjami korporacyjnymi. Na początek kilka podstawowych informacji.

Każde przedsiębiorstwo stara się pozyskać kapitał na swój rozwój. Przedsiębiorca może wyemitować akcje, obligacje, może też finansować się kredytem bankowym (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt inwestycyjny).

Emitując akcje właściciele oddają inwestorom część swojego przedsiębiorstwa. Taka sytuacja nie zawsze jest dla przedsiębiorcy korzystna, ponieważ nowi właściciele akcji mogą wpływać na politykę firmy.

Emitując obligacje przedsiębiorca pozyskuje kapitał i cieszy się nadal pełną swobodą. Osoba, która „pożycza” pieniądze firmie (czyli inwestor) nie ma możliwości wpływu na strategię przedsiębiorstwa.

W odróżnieniu od kredytu bankowego, w przypadku emisji obligacji to przedsiębiorca określa na jakich warunkach pożyczy pieniądze. Emitent określa oprocentowanie, czy czas spłaty. Właściciel firmy decyduje także o wielkości kapitału jaki chce pozyskać (wielkość emisji) oraz o tym, w jakim czasie chce to zrobić. Emisje można przeprowadzać w transzach dopasowując zapotrzebowanie do polityki inwestycyjnej firmy.

Osoba pożyczająca pieniądze poprzez zakup obligacji (czyli inwestor), także odnosi korzyści, ponieważ może zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Bardzo często odsetki oferowane przez przedsiębiorstwa znacznie przekraczają oprocentowanie depozytu bankowego. Roczne obligacje mogą oferować oprocentowanie 8% w skali roku, z kuponem kwartalnym, a to oznacza, że co 3 miesiące na konto inwestora spływać będzie 2% wartości zainwestowanego kapitału, a na koniec inwestycji nastąpi zwrot wpłaconych pieniędzy.

Emisje obligacji przedsiębiorstw reguluje ustawa z lipca 2015 roku. Ustawa dba bardziej o interes osób kupujących obligacje, niż poprzednie regulacje prawne (o tym napiszemy w kolejnym artykule).

Na świecie emisja obligacji przez duże i małe przedsiębiorstwa jest zjawiskiem powszechnym. Obligacje emitują małe spółki, których nazwy niewiele Państwu powiedzą, jak i duże banki, firmy ubezpieczeniowe, czy takie korporacje jak Apple, Coca-Cola.

Disney wyemitował w 1993 roku obligacje z terminem wykupu 2093. Obligacje 100-letnie zdają możliwość umorzenia w dowolnym momencie po upływie 30 lat (2023 r.).

W przypadku inwestycji w obligacje podstawowym ryzykiem jest ryzyko wypłacalności emitenta. Pamiętać trzeba, że każdym emitent odpowiada przed obligatariuszami całym swoim majątkiem, a spłata obligacji ma pierwszeństwo przed spłatą akcji. Przedsiębiorca może zwiększyć atrakcyjność obligacji emitując tzw. obligacje zabezpieczone, proponując dodatkowe zabezpieczenie, pod konkretną emisję. Dobrze jeśli zabezpieczenie stanowi większą wartość, niż kwota emisji np.: przedsiębiorstwo wyemitowało obligacje o wartości 1 miliona pod zabezpieczenie warte 1,5 mln.

Doświadczeni inwestorzy uznają jednak, że o wiele bardziej istotna jest kondycja finansowa firmy, bo jeśli ocenimy ją w sposób prawidłowy, to żadne zabezpieczenie nie będzie nam potrzebne. Wiele firm nie ma żadnego problemu z uplasowaniem emisji sowich obligacji na rynku mimo, że nie stosują zabezpieczenia. O tym jakie wskaźniki powinniśmy brać pod uwagę analizując kondycję finansową przedsiębiorstwa napiszemy szerzej w kolejnym artykule.

Radosław Ratusiński

 Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top