INFORMATOR INWESTYCYJNY LUTY 2014. Bezpiecznie inwestowanie

1. Fundusze pieniężne

Na początku przyjrzyjmy się, jak w 2014 roku dają sobie radę fundusze z „kategorii funduszy bezpiecznych” – fundusze pieniężne.

Biorąc pod uwagę, że średnie oprocentowanie lokat oscyluje w okolicach 3%, warto zwrócić uwagę na to rozwiązanie.

 Informator inwestycyjny luty 2014_zdjęcie 1

Altus Pieniężny i Eques Pieniężny –  zysk  za pierwsze dwa miesiące tego roku jest w okolicach 0,7% – oznaczałby to osiągnięcie około 4,2% w skali roku. Natomiast patrząc na dotychczasową dynamikę wydaje się, że 5% w skali roku jest tu realną wartością.

2. Fundusze obligacyjne

Z kategorii funduszy obligacyjnych warto spojrzeć na dwie propozycje. Uwzględniając to, że stopy procentowe są na poziomie 2,5% i istniej zagrożenie, że raczej będzie następował ich wzrost, klasyczne fundusze obligacyjne nie będą zadowalały nawet niewymagających inwestorów.

Są jednak fundusze o niekonwencjonalnym sposobie zarządzania, tak jak Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, kierowany przez  Witolda Chuścia.

Wynik za pierwsze 2 miesiące 2014 roku to 1,33% – co by oznaczało, przy zachowaniu tej dynamiki, 8% w skali roku.

Kolejny fundusz to Eques Obligacji – lepsze wyniki w stosunku do tradycyjnych funduszy z tej kategorii związane są z możliwością aktywnej alokacji, co oznacza, że w chwili kiedy obligacje o stałym oprocentowaniu nie przynoszą oczekiwanych zysków, zarządzający może przeważyć portfel obligacjami korporacyjnymi.

Wynik za pierwsze 2 miesiące 2014 roku – 1,07% – co by oznaczało (gdyby fundusz utrzymał tę dynamikę) – 6,4%  zysku w skali roku.

 Informator inwestycyjny luty 2014_zdjęcie 2

Informator inwestycyjny luty 2014_zdjęcie 3

 3. Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Osobną kategorią, są fundusze absolutnej stopy zwrotu. Tu warto zwrócić uwagę na dwa bliźniacze rozwiązania.

Quantum Neutral działa od 15  stycznia 2014 roku a zarządzany jest przez firmę Trigon. Jest to fundusz z kategorii absolutnej stopy zwrotu, przy strategii, w której zarządzający mają na celu zarabiać dla klienta bez względu na to co dzieje się w gospodarce.

Taka strategia wymaga kilku czynników.  Musi mieć świetnych zarządzających, ale także musi mieć możliwości, aby uzyskać założony wynik. Takie możliwości, bez wątpienia, daje forma prawna jaką jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. FIZ-y mogą wykorzystywać narzędzia niedostępne dla funduszy inwestycyjnych otwartych.  Dodatkowym atutem jest współpraca z JP Morgan, dzięki której fundusz może dokonywać krótkiej sprzedaży akcji pojedynczych spółek.

Realizacja takich strategii, których przykład będzie na końcu, skutkuje całkowitym oderwaniem się od trendów rynkowych. Inaczej mówiąc fundusz powinien generować zysk zarówno w chwili, gdy na warszawskiej giełdzie dominują spadki, jak i w momencie kiedy mamy trend wzrostowy.

Ze względu na zbyt krótką historię Quantum Neutral efekt tej strategii można zademonstrować na przykładzie bliźniaczego FIZ Quantum Absolute Return, który działa od 2012 roku. Poniżej wynik od stycznia 2013 na tle szerokiego indeksu giełdowego WIG.

 Informator inwestycyjny luty 2014_zdjęcie 4

 Quantum Neutral jest funduszem, który będzie zarządzany analogicznie przez tych samych zarządzających, ale zdecydowano o większej płynności co pociągnie za sobą pewne konsekwencje. W związku z tym, że zdecydowano o możliwość „wyjścia” 2 razy w miesiącu (w przypadku Quantum Absolute –  raz na pół roku), może to oznaczać mniejszy zysk niż w przypadku  Quantum Absolute.

 

Dla chętnych:

Jak może wyglądać przykładowa strategia funduszu?

Na przykład Long/Short na dużych spółkach, gdzie mamy do czynienia z selekcją pozytywną i negatywną spółek w oparciu o analizę fundamentalną i rynkową oraz możliwość tworzenia par „pair trades” sektorowych lub międzysektorowych.

Inaczej mówiąc zarządzający mają wytypować parę najlepszej i najgorszej spółki i to uniezależnia ich od tego jaki będzie giełdowy trend.

Jeśli mamy do czynienia z parą, w której lepszą spółkę określimy jako A, gorszą jako B, to w przypadku giełdowych wzrostów spółka A ma zarobić więcej niż B. W przypadku spadków spółka A ma stracić mniej niż spółka B. Podkreślam nie jest tu istotny kierunek trendu. Ważne jest prawidłowe wytypowanie pary.

Przyjaciel Finansowy Radosław Ratusiński

 

Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top