Informator Inwestycyjny maj 2014

m600xd

FUNDUSZE WIERZYTELNOŚCI

Dlaczego warto o nich pisać i co trzeba wiedzieć, aby efektywnie inwestować?

Podstawową zaletą funduszy wierzytelności jest to, że wynik funduszu nie zależy bezpośrednio od koniunktury na rynku akcji, obligacji, a także od poziomu oprocentowania depozytów bankowych. Dlatego warto rozważyć to rozwiązanie w budowaniu portfela tym bardziej, że do tej pory uzyskiwały atrakcyjne stopy zwrotu  na poziomie ponad 10% średnio-rocznie.

 „Jak to działa?”, czyli proces inwestycyjny na przykładzie Eques Debitum FIZ NFS

Kluczowym elementem każdego funduszu wierzytelności jest wyspecjalizowany podmiot, który zajmuje się nabywaniem portfeli, wyceną oraz odzyskiwaniem należności. Jest to tzw. „serwiser”, z którym fundusz musi nawiązać współpracę.

W przypadku Eques Debitum jest to Navi Group. Navi Group posiada licencje Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy.

Proces obrotu pieniężnego:

  1. Inwestor wpłaca pieniądze do funduszu wierzytelności.
  2. Fundusz wystawia klientowi certyfikat potwierdzający zawarcie transakcji.
  3.  „Serwiser”, za pieniądze klientów funduszu, nabywa pakiety wierzytelności, wycenia i windykuje.

Jakie podmioty oferują pakiety wierzytelności.

  • Banki –  należy pamiętać, że bank sprzedając dług (pod warunkiem, że sprzedaje do funduszu sekurytyzacyjnego) może skorzystać z tarczy podatkowej, czyli zrealizować stratę podatkową, dodatkowo poprawia to płynność zyskując kapitał.
  • Firmy telekomunikacyjne.
  • Dostawcy energii, dostawcy usług TV, firmy pożyczkowe itp.

Przykładowy planowany proces odzyskiwania długu:

Portfel o wartości 160 mln został nabyty od banku za 25% wartości (40 mln)

Prognoza odzysku w ciągu pierwszych 12 miesięcy: 19 mln

Po 18 miesiącach odzyskany kapitał łącznie (według prognoz) to: 31 mln

Po 24 miesiącach odzyskany kapitał łącznie (według prognoz)  to: 41 mln

Po 36 miesiącach odzyskany kapitał łącznie (według prognoz)  to: 60 mln

Po 48 miesiącach odzyskany kapitał łącznie (według prognoz)  to: 70 mln

Oznaczać to będzie 75% przyrost w stosunku do zainwestowanego kapitału w ciągu 4 lat.

Podmioty gwarantujące bezpieczeństwo transakcji:

Komisja Nadzoru Finansowego

Nadzoruje i kontroluje działalność funduszu i towarzystwa.

Bank depozytariusza

Przechowuje aktywa klienta.

Weryfikuje transakcje funduszu pod kontem zgodności z prawem.

Niezależnie wylicza wartość certyfikatu i potwierdza ją towarzystwu, KNF i uczestnikom.

Audytor (Mac Auditor Sp.zo.o.)

Kontroluje działanie banku depozytariusza i funduszu. Dwa razy w roku weryfikuje księgi i sprawozdania finansowe.

Rynek długu w Polsce:

Łączna kwota zaległych płatności Polaków (marzec 2013) 39,28 mld.

Od czerwca 2012 do czerwca 2013 nastąpił przyrost zadłużenia o 10,45%.

2,3 mln to liczba klientów podwyższonego ryzyka.

Wyniki za rok 2013

SubGo Wierzytelności:  +17%

Eques Debitum: +11%

Agio Wierzytelności: +15%

Secus InSecura: +10%

Wyniki od  2013 do 30.04.2014

SubGo Wierzytelności:  +19%

Eques Debitum: +15%

Agio Wierzytelności: +20%

Secus InSecura: +11%

 O czym trzeba pamiętać inwestując w fundusze wierzytelności:

W funduszach wierzytelności płynność jest ograniczona. Zarządzający nie może w dowolnej chwili wypłacić kapitału uczestnikom, ponieważ proces windykacyjny rozłożony jest na na z góry zaplanowany okres.

Osoby kupujące certyfikaty na rynku pierwotnym są informowane o terminie, w którym będą mogły dokonać wykupu. Z tego powodu fundusze wierzytelności powinny stanowić max 30% całości portfela.

Istnieje możliwość wcześniejszej sprzedaży certyfikatu na rynku wtórnym, ale może wiązać się to z dyskontem i brakiem zaplanowanego wyniku inwestycyjnego.

Przy zakupie certyfikatów z rynku wtórnego (nie w każdym przypadku jest to możliwe), możemy nabyć certyfikat z krótkim terminem wykupu.

 Czy fundusze wierzytelności będą powtarzały wynika z lat ubiegłych?

Uzyskiwanie 15%, a nawet 19% w skali roku, biorąc pod uwagę stopy procentowe na poziomie 2,5%, robi wrażanie, ale taka tendencja może być nie do utrzymania w dłuższym horyzoncie. Trzeba mieć świadomość, że model działania funduszy nie daje gwarancji na uzyskiwanie średnio-rocznie 15% w kolejnych latach.

Po pierwsze – zmieniają się ceny po jakich banki i inne instytucje są gotowe odsprzedać dług. Ceny wzrastają w wyniku rosnącej konkurencji – coraz większej liczby chętnych do kupowania długów. Kiedy SubGo jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny nabywał pakiety były one znacznie tańsze niż obecnie  – co zresztą pozwoliło funduszowi uzyskać, w pierwszym roku działalności, „szalony” wynik na poziomie ponad 100%.

Po drugie – do funduszu wierzytelności potrzebny jest stały dopływ kapitału. Fundusz tylko za pieniądze inwestorów nabywa pakiety wierzytelności. Windykacja zajmuje czas, a fundusz, aby utrzymać założoną stopę zwrotu musi nabywać kolejne pakiety. Mniejszy od zakładanego dopływ kapitału może zaburzyć ten proces. Oczywiście cały czas reinwestowane są pieniądze odzyskane z poprzednich pakietów, ale one spływają w określonych odstępach czasu.

Po trzecie – proces odzyskiwania należności, opiera się na statystyce. Statystyka  może ulec zaburzeniu (z różnych powodów, których dziś jeszcze nie znamy). To spowoduje, że prognoza odzysku po 12 miesiącach będzie inna od oczekiwanej, a to z kolei wpłynie na wynik, który jest prognozowany na podstawie modelu (statystki).

Uwaga: Do wyceny stosowane są modele, które uwzględniają odzyskiwanie należności w czasie i już dzisiaj uwzględniają napływający w przyszłości kapitał w wycenie funduszu.

 Podsumowanie

Uważamy, że udział funduszy wierzytelności w portfelu na poziomie 20% (max 30%) – jest elementem dywersyfikacji i uniezależnienia nas od koniunktury. Stopy procentowe na poziomie 2,5%, a co za tym idzie – mało atrakcyjne wyniki funduszy rynku pieniężnego oraz obligacyjnego, problemy z osiągnięciem dodatnich stóp zwrotu przez fundusze akcji, powodują, że ten rodzaj inwestycji może uzupełnić nasz portfel.

Dlatego zarówno nasz portfel modelowy 200 000 i 800 000, prezentowany na bieżąco na www.przyjacielfinansowy.com,  ma udziały w funduszach wierzytelności.

Pierwszy portfel 21% udział SubGo Wierzytelności, drugi 25% udział Eques Debitum.

Przyjaciel Finansowy Radosław Ratusiński

Przyjaciel Finansowy

Treść powyższej analizy nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym niniejszy serwis oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

Your email address will not be published.

Scroll to Top